Buddhist’s Void

Tu – tuštuma;
Tu – tuštinies.
Mano tušinis
Kraštutinis!
Pasirašyta: 2001.09.11

Kategorija: Sašos Čirulio poezija
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki