Šaltinis: http://lt.wikipedia.org/wiki/Atsargin%C4%97_Lietuva
Paimta: 2012.03.04

Atsarginė Lietuva


Atsarginė Lietuva arba Dausuva - lietuvių geopolitiko K. Pakšto projektuota Lietuvos Respublikos užjūrio valda ir naujas pasaulinės lietuvybės židinys. Remdamasisis klasikinėmis geopolitinėmis schemomis, K. Pakštas prognozavo, kad tarp dviejų didelių valstybių, t. y. tarp Vokietijos ir Rusijos įsiterpusi ir todėl nebeturinti kur plėstis Lietuva ateityje gali būti šių šalių okupuota ir visais atžvilgiais asimiliuota. Be to, K. Pakštas baiminosi, kad stichiškai ir nekryptingai emigruojantys lietuviai (po I pasaulinio karo dauguma lietuvių uždarbiauti ar visam laikui įsikurti vyko į Amerikos šalis) ilgainiui lingvistiškai bei kultūriškai asimiliuosis su juos priimančių šalių tautomis. Jo požiūriu, emigraciją iš Lietuvos reikėtų planuoti bei reguliuoti, palaipsniui sukuriant tokią lietuvių išeivių koloniją, kurioje lietuviai sudarytų vad. kritinį gyventojų kiekį, − neva tik susiformavus tokiam naujam unikaliam pasaulinės lietuvybės židiniui, lietuviams nebegrėstų išnykimas.

Tad K. Pakštas siūlė skubiai kurti naują, „atsarginę“ Lietuvą, − taip išsprendžiant ir lietuviškosios diasporos nutautėjimo problemą. Šiam tikslui esą reikėtų išpirkti žemes kurioje nors rečiau gyvenamoje Afrikos ar Amerikos dalyje. Į tas išpirktas žemes, kuriose, anot K. Pakšto, lietuvių tauta galėtų plėstis ir klestėti, turėtų būti nukreiptas pagrindinis emigracijos iš Lietuvos srautas.
Lietuvos Respublikos valdančiuose sluoksniuose „atsarginės Lietuvos“ idėja rimtesnio pritarimo nesusilaukė. Vėliau dramaturgas Marius Ivaškevičius šios idėjos motyvais parašė trijų dalių pjesę „Madagaskaras“.

Yra angliška versija: Dausuva

Kategorija: Dausuva išoriniuose šaltiniuose
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki