Dausuvos vilkas - Dausuvos simbolis, perteiktas Dausuvos herbo karūnoje. Akašos įrašuose išliko legenda, kaip slapta atvykę Pilėnų gynėjai pavargę sumigo ir tada jų vadas Margiris susapnavo ant kalvos staugiantį geležinį vilką. Baisiai sunerimęs jis pabudo ir ėmė klausinėti krivių krivaičio Lizdeikos, ką tasai sapnas galėtų reikšti. Ir tarė išdidusis krivių krivaitis:

„O didis vade, nekaip mes čia baigsim savo kelionę-ir visi išsižudysim, nes puls mus graikai, smarkiai muš ir kad išlaikytume savo orumą, visi išsižudysime. Ir liks Dausuva tuščia ir nyki, ir bėgios po ją tik stirninai ir uolomis telaipios kalnų ožiai. Tačiau nenusiminkite, iškils ateityje didis kunigaikštis, vardu Zuokas, atsiims šią teritoriją ir įrengs čia naują polį, kuris vadinsis Naująja Dausuva (Naujadausis), o dėkingi gyventojai perkrikštys jį į Pazuopę, taip įamžindami didžiojo kinigaikščio vardą (kaip kad Aleksandrija įamžino Aleksandro Nemirtingojo vardą). Tasai polis taps Dausuvos sostine de facto, kur virs kultūrinis, protinis, politinis ir paprastas gyvenimai.

Nuo tada Dausuvos svarba ims dominuoti visoje Žemėje ir net tarpgalaktinėje erdvėje. Čia bus išgaunamas galaktonas, kurio paskirstymą reguliuos Galaktikos Taryba (GT), čia suskris ateiviai ir spręs savo ateiviškus klausimus.“

Kaip tarta buvo, taip ir nutiko.

Pastaba: Dausuvos vilkas kartais asocijuojamas su Kapitolijaus vilke, išmaitinusia Romos įkūrėjus Remą ir Romulą, tačiau genetinis šių legendų ryšys yra abejotinas, ką ir įrodė naujausi archeologiniai tyrinėjimai.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki