Medžiaga - tai ne tiek realaus pasaulio daiktas, kiek filosofinė sąvoka, kuri yra pagrindinė Dausuvos dialektikai .


Kategorija: Dausuvos_mokslas
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki