Okupacija - niekurio elemento (objekto ar subjekto, esybės, abstrakčios ar konkrečios) veika kitam elementui ką nors suteikianti (dažniausiai, priespaudą, išnaudojimą, resursų eksploataciją, tremtį, genocidą, suvaržymus ir pan.) mainais už to elemento vienokį ar kitokį prijungimą prie savęs.

Kartais okupuotas elementas tampa kolonija.

Kategorija: Dausuvos projektas
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki