Wiki source for pamokslas Veisiejuose


Show raw source

======Kas išeina iš žmogaus...======
**2018.09.02 [[Cirulis_Home|Čirulio]] pamąstymas:**
""<DIV style='padding:6px;margin-top:6pt;color:#027711;background-color:#FCF6EE'><P style='margin-top:3pt'>
Šį sekmadienį teko pabuvoti Veisiejų bažnyčioje. Joje išklausiau ir kunigo pamokslą. Nenoriu knaisiotis po visą jo kalbą, tačiau atkreipčiau dėmesį į du aspektus:
1) Buvo komentuojamas epizodas, kai žydai („fariziejai ir šv. Rašto [t.y. Toros] aiškintojai“) nusistebi, kad Jėzus su mokiniais sėda valgyti neplautomis rankomis, kas žydams yra nepriimtina pagal jų papročius (<I>švarumo</I> koncepcija). Nesiimu spręsti, ar citavimas buvo gerai parinktas, tačiau mano nuomone, žydai yra labai protingi ir <B>higienos</B> dalykus apiformino kaip <I>religinius priesakus</I>, kad jų laikymosi būtų paskatinti ir paprasti, neišsilavinę žmonės. Juk rankų plovimas padėdavo saugotis nuo ligų, epidemijų, apsinuodijimų (kas aktualu karštame klimate) – tad papildomas įpročio laikymasis tikrai buvo ne perteklinis. Juk netiesa, kad „į žmogaus vidų nepatenka niekas bloga“...<BR>
2) Antra, kunigas akcentavo citatą, kad „iš žmogaus išeina tik tai, kas bloga“. Tikriausiai, minėto fragmento potekstė ir buvo, kad iš žmogaus „išeina“ blogis. Tačiau juk iš žmogaus „išeina“ ir geri dalykai, meilė ir t.t. Kunigas minėjo tik blogį, t.y. tik negatyvą, o teigiamą žmogaus pusę visai nutylėjo, tarsi jos net nebūtų. Nemanau, kad tai visai sąžininga... Gaila, kad bažnyčia ne tik „nemato“, bet ir slepia (maža to, kad neišsižada) visas savo nuodėmes, pradedant nuo dabartinių seksualinių ištvirkavimų iki inkvizicijos persekiojimų...</P>
</DIV>""
**Redaktorius:** tasai [[Cirulis_Home|Čirulio]] minimas fragmentas yra iš Evangelijos pagal Morkų (Mk 7, 1–8a. 14–15. 21–23):
//Pas Jėzų susirenka fariziejai ir keli Rašto aiškintojai, atvykę iš Jeruzalės. Jie pamato kai kuriuos jo mokinius valgant suterštomis (tai yra nemazgotomis) rankomis. – Mat fariziejai ir visi žydai, sekdami prosenių padavimu, valgo tik rūpestingai nusiplovę rankas. Taip pat sugrįžę iš turgaus, jie nevalgo neapsiplovę. Be to, yra dar daug nuostatų, kurių jie laikosi, sekdami padavimu, pavyzdžiui, taurių, puodelių bei varinių indų plovimo. Taigi fariziejai ir Rašto aiškintojai jį klausia: „Kodėl tavo mokiniai nesilaiko prosenių padavimo ir valgo suterštomis rankomis?“ Jis atsako jiems: „Gerai apie jus, veidmainius, pranašavo Izaijas, kaip parašyta: ‘Ši tauta šlovina mane lūpomis, bet jos širdis toli nuo manęs. Veltui jie mane garbina, mokydami žmonių išgalvotų priesakų.’ Atmesdami Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių padavimo“. Ir vėl sušaukęs minią, Jėzus kalbėjo: „Paklausykite manęs visi ir supraskite: nėra nieko, kas, iš lauko įėjęs į žmogų, galėtų jį sutepti. Žmogų sutepa vien tai, kas iš žmogaus išeina. Iš vidaus, iš žmonių širdies, išeina pikti sumanymai, paleistuvystės, vagystės, žmogžudystės, svetimavimai, godumas, suktybės, klasta, begėdystės, pavydas, šmeižtai, puikybė, neišmanymas. Visos tos blogybės išeina iš vidaus ir suteršia žmogų“. //

Kategorija: [[Cyrulis_Disputacijos|Disputacijos]]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki